Vịnh con trâu
21/4/2921

           VỊNH CON TRÂU

              Sừng cong , thân lớn sức lấp sông .
              Thảnh thơi ăn cỏ khắp ruộng đồng .
              Đất gò cày ải phơi khô cỏ .
              Ruộng sâu trục bùn sạ lúa Đông .
              Cờ lau tập trận cùng Đinh chủ .
              Hiến thịt khao quân lập chút công .
              Mặc kệ miệng đời chê ngu dốt .
              Nắng mưa nào quản giúp bác nông .

                                   Nguyễn thượng Hạng   
                                     Ngày 01 / 01 / 2021 .

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 196298 visitors (362848 hits) on this page!