Luận về Khổng Minh. Phần 6
15/7/2020

LUẬN VỀ KHỔNG MINH GIA CÁT LƯỢNG

Trần-Đăng Hồng

Phần 6. Quan Công lập công trả ơn Tào Tháo

 

Quan Công phò nhị tẩu  cùng quân lính ra qui hàng Tào Tháo.

Quan Công dẫn vài tên quân kỵ vào ra mắt Tào Tháo. Tào Tháo bổn thân ra khỏi viên môn nghinh tiếp. Quan Công xuống ngựa thi lễ rồi nói: “Tôi là tướng bại binh, đội ơn ngài không giết”. Tháo nói: “Tôi ái mộ Vân Trường đã lâu, nay được gặp nhau, thật phỉ tình hoài vọng”. Vân Trường nói: “Tôi nhờ Văn Viễn xin Thừa Tướng ba điều, ngài đã khứng rồi chớ?”. Tào Tháo nói: “Tôi đã hứa thì có bao giờ nuốt lời”. Quan Công nói: “ Sau này, nếu tôi nghe tin đại ca tôi ở đâu, dù vùi thân trong chỗ nước lửa, tôi cũng phải theo, chừng ấy sợ từ tạ không kịp, cúi xin miễn chấp”.

Tào Tháo liền bày yến tiệc thết đãi. Hôm sau, Tào Tháo liền truyền lệnh thâu quân về Hứa Xương. Quan Công liền thỉnh nhị tẩu lên xe rồi tự mình đi theo hộ vệ. Khi quân đi đến trạm dịch, Tào Tháo truyền quân đóng lại nghỉ ngơi, lại truyền Quan Công ở chung một nhà với nhị tẩu. Ý muốn để cho Quan Công loạn nghĩa quân thần. Nhưng đêm ấy, Quan Công cầm đuốc đứng trước cửa suốt đêm canh chừng cho nhị tẩu. Tào Tháo biết được kính phục vô cùng.

Về đến Hứa Xương, Tháo truyền dọn một tư dinh cho gia quyến Huyền Ðức ở. Quan Công liền phân ra hai viện. Phía cửa trong đặt mười tên quân canh giữ, còn Quan Công ở nơi nhà ngoài.

Tào Tháo lại dắt Quan Công vào triều yết kiến Hiến Ðế. Hiến Ðế phong cho làm chức Thiên Tướng quân. Quan Công tạ ơn rồi lui ra.

Hôm sau, Tào Tháo lại truyền bày tiệc lớn thết đãi. Bá quan tề tựu đủ mặt. Tháo liền mời Quan Công ngồi trên. Tiệc tan, lại sai đem gấm vóc, vàng bạc và đồ trang hoàng ra tặng. Quan Công đem về giao hết lại cho nhị tẩu.

Từ đó, cứ cách ba ngày Tào Tháo bày một tiệc nhỏ, bảy ngày một tiệc lớn khoản đãi Quan Công. Lại đưa hai mươi người con gái đẹp đến hầu hạ. Quan Công liền sai đem vào cho nhị tẩu. Cứ ba ngày, Quan Công vào một lần đứng vòng tay nơi phía ngoài cửa hỏi hỏi thăm sức khỏe nhị tẩu.

Một hôm, Tào Tháo thấy Quan Công mặc chiếc áo màu lục đã bạc màu, liền sai thợ phỏng theo vóc của Quan Công, lựa gấm may một chiếc cẩm bào rồi đem cho Quan Công. Quan Công lãnh lấy đem về rồi mặc vào trong, còn chiếc áo cũ mặc ở ngoài. Tháo thấy vậy hỏi: “ Sao Vân Trường tiết kiệm thế?”.  Vân Trường nói: “ Chiếc áo cũ này là của anh tôi cho. Tôi mặc nó ra ngoài cũng như thấy mặt anh tôi vậy. Chẳng dám vì cái áo mới Thừa Tướng vừa ban, mà quên cái cũ của anh cho! Vì thế tôi mặc áo mới vào trong”. Tào Tháo nghe qua khen ngợi nhưng trong lòng không vui.

Một ngày nọ, Tháo thấy Vân Trường buồn liền khéo léo tìm câu hỏi cho khuây: “Vân Trường có đếm thử râu ước độ được bao nhiêu sợi chăng?”. Vân Trường nói: “ Ước chừng vài trăm sợi. Qua tiết đông thiên thường hay rụng nên phải lấy cái túi the bọc ngoài cho nó khỏi rụng”. Tào Tháo liền lấy gấm bông may cho Vân Trường một cái đảy để bọc râu.

Một ngày khác, Tào Tháo mời Vân Trường đến dự yến, Tháo thấy ngựa Vân Trường ốm mới hỏi duyên cớ. Vân Trường đáp: “Vì người tôi hơi nặng, nên cỡi con nào cũng chóng gầy”. Tào Tháo lập tức sai quân dẫn đến một con ngựa sắc đỏ như than lửa, hình thù cực kỳ hùng vĩ, chỉ cho Vân Trường xem và nói: “Vân Trường biết con ngựa này chăng?”. Quan công xem rồi nói: “ Nó là con Xích Thố của Lữ Bố”. Tào Tháo sai đem yên cương ra đóng, rồi tặng ngựa cho Quan công, Quan công phục lạy tạ ơn. Tháo tỏ vẻ không bằng lòng, hỏi: “Ta đã bao phen trao tặng nào là mỹ nữ, nào là vàng bạc, nào là gấm vóc, sao chẳng thấy Vân Trường vui, nay cho con ngựa này mà Vân Trường lạy tạ ơn hậu như vậy?”.  Quan công nói: “Tôi biết con ngựa quý này ngày đi ngàn dặm. Nay được ơn ban, nếu biết anh tôi ở đâu, tôi có thể đi một ngày là gặp”. Tháo nghe qua sực tỉnh, bấy giờ mới thấy hối tiếc.

***

Lưu Bị từ khi về ở với Viên Thiệu, ngày ngày buồn bực không an. Viên Thiệu thấy vậy hỏi lý do, Lưu Bị thố lộ tâm tình rằng tới nay chưa biết tin tức 2 em, vợ con lại ở trong tay Tào Tặc, trên chẳng được đền nợ nước, dưới giữ chẳng được cửa nhà lẽ nào lại không buồn.  Viên Thiệu hỏi ý kiến Lưu Bị  là nay tiết xuân ấm lại, có nên cử binh đi đánh Tào Tháo hay không. Lưu Bị khuyên đem quân đi đánh.  Ðiền Phong lại cản nữa. Thiệu tức giận truyền đem hạ ngục.

Viên Thiệu sai đại tướng Nhan Lương làm tiên phong đến đánh thành Bạch Mã.

Quân do thám biết tin ấy liền về Hứa Xương cấp báo với Tào Tháo. Tào Tháo liền thương nghị hưng binh cự địch.  Quan Công vào trướng phủ thưa cùng Tào Tháo xin xung phong đi tiền bộ. Tào Tháo từ chối, bởi vì Quan Công đã từng tâm sự với Trương Liêu là chỉ bỏ Tào đi tìm Lưu Bị khi nào trả được ơn Tào đã đối đãi nồng hậu với nhị tẩu.

Tháo liền dẫn binh mười lăm vạn, chia ra làm ba đội kéo đi. Tháo vội đem năm vạn quân đi trước đến thành Bạch Mã. Khi đến nơi thấy tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương bày binh bố trận, binh giáp đâu đó chỉnh tề. Tào Tháo khen thầm, rồi hỏi tướng sĩ có ai dám ra đánh với Nhan Lương không thì có Tống Hiến tình nguyện ra đánh.  Chưa đầy hai hiệp, Nhan Lương đã chém Tống Hiến một đao rơi đầu xuống đất.  Tướng Ngụy Tục bước ra  xin đánh Nhan Lương để trả thù. Ðánh chưa đầy hai hiệp, Nhan Lương cầm đao nhắm ngay đầu Ngụy Tục xáng xuống. Ngụy Tục đỡ không nổi nhào xuống ngựa chết.

Tào Tháo kinh hãi nói “Còn ai dám ra trận nữa không?”.  Từ Hoảng bước tới xin đi. Tào Tháo nhận lời. Từ Hoảng liền cầm thương lên ngựa xông ra. Ðánh vừa được mười hiệp Từ Hoảng cũng không chịu nổi phải quày ngựa chạy tuốt vào thành.

Tào Tháo thấy thiệt luôn hai tướng trong lòng buồn bực, nói: “ Nếu có Nhan Lương cầm binh, e binh ta khó thắng được”. Trình Dục nói: “Tôi xin tiến cử một người ắt trừ Nhan Lương được”. Tào Tháo hỏi ai, Trình Dục liền nói: “ Nếu không sai Quan Công đi thì chẳng ai dám đánh”. Tào Tháo nói: “ Người ấy có hứa là khi lập được công rồi sẽ đi, nay nếu sai người ấy ra trận mà thắng được, ắt người ấy không chịu ở”. Trình Dục lại nói: “Huyền Ðức nếu còn ắt đầu Viên Thiệu. Ta sai Quan Công ra trận giết tướng của Viên Thiệu, thế nào Viên Thiệu cũng nghi mà giết Huyền Ðức. Nếu Huyền Ðức không còn, sợ gì Quan Công đi nữa”.

Tào Tháo khen phải vỗ tay cười, rồi liền cho người đi thỉnh Quan Công đến. Quan Công tiếp được lệnh liền vào từ giã hai chị.

Quan Công tay cầm Thanh Long đao, lên ngựa Xích Thố, dẫn vài người tùy tùng thẳng đến thành Bạch Mã ra mắt Tào Tháo. Tào Tháo nói: “ Nhan Lương giết luôn hai tướng, chẳng ai dám đánh nên phải mời Vân Trường đến đây bàn định”.  

Tháo truyền bày rượu thết đãi Quan Công. Ðang uống, bỗng có tin báo Nhan Lương kéo quân ra thách đánh. Tháo liền dẫn Quan Công lên núi để quan sát. Tháo mời Quan Công cùng ngồi, các tướng đều đứng hai bên. Tháo thấy Nhan Lương đã bày trận thế, cờ bay rợp trời, bào giáp rực rỡ, đao thương sáng loáng, người như rừng gươm.

Sau khi quan sát kỹ, Quan Công nói “Tôi tuy bất tài song cũng xin ra trận lấy đầu Nhan Lương đem về nạp cho Thừa Tướng”.

Quan Công hăng hái nhảy phóc lên ngựa chạy thẳng xuống núi, trợn đôi mắt phụng, dựng cặp mày tằm, vẹt dùa quân Hà Bắc dường như sóng ngã, gió tan. Nhan Lương đang đứng dưới cây lọng, thấy Quan Công đến vừa muốn hỏi thì ngựa Xích Thố đã đến trước mặt rồi. Nhan Lương chưa kịp trở tay, Quan Công đưa lưỡi Thanh Long đao chém một đao, Nhan Lương ngã lăn xuống ngựa. Quan Công nhảy xuống đất, cắt lấy thủ cấp, treo dưới cổ ngựa, rồi lại phi thân lên yên, vung đao ra khỏi trận, dễ dàng như vào chỗ không người. Binh tướng Hà Bắc sợ nhốn nháo cả lên, chưa đánh đã rối loạn. Quân Tào thừa thế đánh tràn sang, chém giết tơi bời, cướp được lừa ngựa, khí giới vô số. Quan Công phi ngựa lên núi, các tướng đều hết lời khen mừng.

 

Bấy giờ tàn quân của Nhan Lương bỏ chạy về giữa đường, gặp Viên Thiệu liền báo cáo là có một dũng tướng mặt đỏ râu dài, cầm đạo đao cỡi ngựa xông vào trận, chém mất Nhan Tướng quân rồi. Thiệu thất kinh hỏi tướng nào giỏi vậy. Thư Thọ nói: “Mặt đỏ râu dài, hẳn là Quan Vũ, em Huyền Ðức chứ ai?” Thiệu đùng đùng nổi giận, trỏ mặt Huyền Ðức nói: “Em người giết mất tướng yêu của ta, hẳn các ngươi đồng mưu với nhau rồi! Còn để ngươi làm gì nữa?” Mắng rồi thét đao phủ lôi Huyền Ðức ra chém.

***

Nếu Lưu Huyền Đức bị chém, thì Tam Quốc Chí chấm dứt ở đây, đâu còn dài 2 quyển nữa. Vì vậy, La Quán Trung mới cho Lưu Huyền Đức không bị chém, bằng cách Huyền Đức biện bạch, lập mưu viết thơ gọi Quan Công về với Viên Thiệu, câu chuyện rất dài, “vòng vo tam quốc”, sẽ nói ở phần khác.  Hiện đã lạc đề tài "luận về tài trí của Khổng Minh".

Phần tới sẽ trở về Khổng Minh Gia Cát Lượng.

 

 

Mời đọc tiếp ở Phần 7.

 

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 180165 visitors (319449 hits) on this page!