Luận về Khổng Minh. Phần 10
30/7/2020

LUẬN VỀ KHỔNG MINH GIA CÁT LƯỢNG

Trần-Đăng Hồng

Phần 10. Thạch trận

Chúng ta vừa thấy tài trí mưu lược của Khổng Minh trong việc dụng binh chống Tào Ngụy, chống Đông Ngô bằng hỏa công, bằng lấp sông phá đập để quân địch chết đuối. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ thấy Khổng Minh tiên đoán đúng thời điểm quân Đông Ngô sẽ đến để ông phục kích bằng hàng vạn “tinh binh ma” trong bát đồ trận còn mang tên “thạch trận”.

Trở lại các Hồi trước để biết tại sao Quan Công và Trương Phi chết. Quan Công và con là Quan Bình được Lưu Bị trao nhiệm vụ giữ Kinh Châu. Lúc này, Lưu Bị và Khổng Minh đang ở Tây Thục. Quân Tào Ngụy và Đông Ngô hiệp lực đánh nước Thục của Lưu Bị. Quân Tào tấn công và chiếm Phàn Thành, còn Tôn Quyền đánh vào Kinh Châu. Để chông đỡ 2 mặt trận cùng lúc, Quan Công lập hỏa đài dọc theo sông, hể thấy quân Đông Ngô đến thì đốt hỏa đài để Quan Công đem quân tới cự địch. Tin tưởng ở hệ thống báo tin hỏa đài, Quan Công đem đại binh đến chiếm lại Phàn Thành. Vốn khinh thường Tôn Quyền, Quan Công bị trúng mưu kế của Lục Tốn mà hai cha con bị bắt sống ở hẻm Quyết Thạch. Tôn Quyên bèn dụ hai cha con hàng, nhưng thất bại, và bị xử trảm.

Lưu Bị khởi binh đi đánh Đông Ngô để báo thù cho Quan Công, sai Trương Phi cầm quân đến Giang Châu hội binh với Lưu Bị. Khi đang chuẩn bị tấn công Đông Ngô, Trương Phi bắt hai tướng Trương Đạt và Phạm Cương phải gấp rút may đủ áo giáp trắng để tang Quan Vũ trong thời gian ngắn và đánh đập họ khi họ kêu khó hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, Trương Phi bị Trương Đạt và Phạm Cương sát hại, cắt lấy thủ cấp, xuôi theo sông trốn sang Ngô xin hàng Tôn Quyền.

Vì vậy, trong vòng không bao lâu, cả hai em Quan Công, Trương Phi và cháu Quan Bình đều bị sát hại bởi Đông Ngô, nên Lưu Bị quyết đem đại binh đến đánh Đông Ngô để trả thù, mặc dầu nhiều can gián.

Lúc đó, Khổng Minh đang bận lo việc bình định ở Tây Xuyên. Khi Mã Lương đến Tây Xuyên dâng bản đồ hành quân của Lưu Bị cho Khổng Minh xem. Khổng Minh giật mình rồi nói: “Ai bày kế cho chúa thượng thì phải lấy đầu kẻ đó”.  Mã Lương thưa đó là kế của chúa thượng. Khổng Minh than: “Khí thế của Hớn trào đã hết rồi!”.  Mã Lương hỏi thì Khổng Minh nói: “Ðóng binh nơi thấp và hiểm trở, ấy là việc binh gia đại ky. Nếu địch dùng hỏa công thì lấy chi mà giải cứu. Họa sẽ tới đó! Lục Tốn có thể không chịu ra binh ấy cũng là vì cớ đó. Ngươi hãy về gặp trình chúa công đóng binh nơi khác”. Mã Lương thưa: “Thảng như binh Ngô thắng và chúa thượng bại thì biết tính sao”. Khổng Minh đáp: “Nếu chúa thượng mà bại ắt chạy qua Bạch Ðế Thành. Khi mới vào Tây Xuyên, ta đã đặt mười vạn binh mai phục nơi Ngũ Phục Phổ. Thôi ngươi hãy đi ngay kẻo muộn!”. Mã Lương vội vã ra đi. Còn Khổng Minh tức tốc về Thành Ðô lo việc tiếp ứng.

Đúng như Khổng Minh tiên đoán, Đô Đốc Lục Tốn của Đông Ngô dùng hỏa công đốt sạch đại binh của Lưu Bị, Lưu Huyền Đức đại bại, nhờ Triệu Vân cứu, mới thoát chạy đến Bạch Đế Thành. Trong trận này hầu hết các danh tướng của Lưu Bị bị chết gồm Phó Ðổng hộc máu mà chết, Trình Kỷ đâm cổ tự tử, Trương Nam, Phùng Tập, Manh Vương và Sa Ma Kha đều chết trong trận, Ngô Ban nhờ Triệu Vân cứu nên sống sót, cả hai cùng hộ tống Lưu Bị đến Bạch Đế Thành.

Còn Lục Tốn thừa thắng rượt binh truy nã Lưu Bị tới Qui Châu, thấy trước mặt có đám sát khí xông cao thì quay lại nói với chư tướng rằng: “Nơi phía trước ắt có mai phục, chớ vội tới”. Sau đó, sai quân đến thám thính. Quân thám thính đi hồi lâu về báo không có quân mã gì cả, Lục Tốn không tin, bèn lên chỗ cao xem thì sát khí càng xông cao. Tốn bực mình sai quân đi nữa. Quân về báo không thấy gì hết. Lúc ấy mặt trời đã lặn, sát khí càng lúc càng cao, Lục Tốn do dự không dám tiến. Các tướng hỏi: “Binh ta đã rượt gần binh Thục, sao Ðô đốc còn do dự?”. Lục Tốn đáp: “Ta chắc nơi kia có phục binh”. Nói xong, sai kẻ tâm phúc đến đó xem xét kỹ lại. Kẻ tâm phúc về tâu là không thấy gì hết, chỉ có chín mươi đống đá sắp nơi mé sông thôi. Lục Tốn chưa hết nghi ngờ, bèn kêu người bản xứ đến hỏi: “Ai chất đá làm gì vậy?”. Người bản xứ thưa: “Khổng Minh, trước khi vào Tây Xuyên, sai chất đá để lập thế trận”. Lục Tốn bèn dẫn quân tới xem thì thấy tứ phương đều có cửa, Tốn cười: “Ðúng là kế gạt người, ích gì”.  Nói rồi, dẫn quân đi thẳng tới đó. Bỗng thấy cuồng phong nổi dậy, cát bụi mịt mù, lại thấy quái thạch trùng trùng, san sát như đao kiếm rất đỗi hoảng sợ, Lục Tốn cả kinh biết là lầm kế của Khổng Minh rồi, liền quay ngựa trở lại nhưng không biết đường nào mà ra.

Ðang lo sợ, bỗng có một ông già đứng trước đầu ngựa nói: “Tướng quân muốn ra khỏi không?” Lục Tốn thưa: “Muốn! Chẳng hay ông là ai?”. Hỏi rồi, theo ông già mà đi không gặp trở ngại gì. Ði được một quãng ông già nói: “Lão là Huỳnh Thừa Ngạn, cha vợ Khổng Minh. Lúc trước Khổng Minh bày trận này dặn lão, hễ tướng Ngô đến thì đừng dẫn lối ra.  Mới rồi, lão chơi trên sườn núi, thấy tướng quân từ cửa Tử đi vào, chắc rằng không hiểu trận này, thế nào cũng lạc lối. Lão xưa nay ưa làm phúc, không nỡ để tướng quân chết tại đây, cho nên dắt tướng quân ra cửa Sinh”. Lục Tốn hết sức cám ơn đoạn hỏi thêm: “Chẳng hay trận ấy là trận gì mà lại thần diệu như vậy”. Thừa Ngạn nói: “Nó tên Bát Trận đồ, tráo trở 8 cửa án gồm Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai theo bát môn độn giáp. Mỗi ngày, mỗi giờ, biến đổi không biết đâu mà lần, nó lợi hại bằng 10 vạn tinh binh”. Lục Tốn cả kinh hỏi tiếp: “Chẳng hay lão ông có học trận pháp ấy chăng”. Thừa Ngạn nói: “Nó biến hóa vô cùng học sao nổi!”.

Lục Tốn xuống ngựa, lạy tạ trở về. Về đến trại, Lục Tốn nói với tướng sĩ: “Khổng Minh thật là bậc thần thông, ta khó bì kịp”. Nói rồi bèn truyền lệnh không rượt theo nữa.

https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 169606 visitors (301088 hits) on this page!